Kenge est l'un des cinq territoires du Kwango
La route nationale n°1 passe par Kenge
Le territoire de Kenge est divisé en 6 circonscriptions administratives : 4 secteurs, une chefferie et une cité. Les secteurs et les chefferies se composent de groupements, la cité est composée de quartiers.
La cité Kenge, chef lieu du territoire de Kenge  est aussi le chef-lieu de la province du Kwango. La cité de Kenge est appelée Kenge  I.
 Secteur de Bukanga-Lonzo : chef-lieu : Bukanga. Ses groupements sont les suivants :
 • Bukanga ; ses villages : Bangoyi, Bikakala, Bitadi-Lonzo, Bukanga, Camp Cantonnier, Kisangu Kabwanga, Kambanza, Kamina, Kifwani, Kikamba, Kimbongila, Kimwama, Kinkusu, Kisangu I, II, Kisiami, Kumbi Ferme, Lubumbashi, Luzau, Makasa-Mndundu 1, Il, III, Mambodi, Mangandu I et Il, Mankonzo, Manzasi, Masabu, Kilundu, Kipolongo, Mabakwenu, Mbangi, Centre, Mbangi, Mbinda-Pumbu, Mbinda-Tseke, Moyen ville, Mulopo-Bukanga, Mulopo-Mbinda, Mupumbu, Mupungu, Musokisa, Mutombo, Mwanahuta, Mwana-Nzita, Puku, Tsakala-Bukanga.
 • Bitadi-Lwasa, ses villages :Bitadi Lwasa, Bitabi, FanguJu 1, Fangulu II, Kalenga l, Kalenga II, Kalenga II, Kimbe, Kimbinda, Kimbongo, Kwamouth, Kiminanga-Mayoyi, Kinzita, Lungayi,   Masabi, Masasa, Madiedie, Matete, Pasanzi, Pwono, Tatso, Tumomvo I, Tumomvo II.
 • Baringa, ses villages : Bankombo, Baringa, Baringa Centre, Baringa-Nzasi, Kakinga, Kinkota,Kitukala, Kisosa, Manana-Nzita, Mulopo-Baringa, Swa-Ikemba.
 • Kiamvu-Kinzadi ; ses villages : Yamba, Makwati, Kiamvu-Kinzadi, Mayala, Mungulu-Tsakala, Bituta, Mamboma, Manzangi, Matamba-Nkangu, Mwalangu, Mwela-Masongo, Mbemba, Milombi, Musenga-Mbau et Tsakala-Kiyanda.
 • Kasandji ; ses villages : Fwapasa, Kabaka, Kasandii, Kidima, Kiswana, Kiteki, Limete, Lubaku, Iungisa, Mbalaka, Mupepe, Mutete 1, Mutete Il, Tandundi, Tangombe, Mulopo-Kasandji, Mwana-Wuta, Mulopo-Waka, Tayana, Tayana Tseke, Tayana Nzadi, Tsakala, FwaPashi, Kapaka, Ferme Mwana-Nioka, Ferme Mwanza, Ferme Kete, Ferme Kakane, Kilwanga, Kitoko- Luzolo et Mission Kasanzi .
 • Kikwakwa, ses villages : Kibembo, Kikwakwa, Kilola, Kimbadinga, Kindonzi, Kinzwanga, Kipulumba, Kitsakala, Imama, Mawanga, Makodia, Miwangi, Musinga, Mukwa-kasa, Muzangi, Pont-Kwango, Kingasani, Tsakala-Mahinzi, Baringa-Bembu et Mukoko.
 • Kitsongo, ses villages :Kasia, Kinzita, Kipiebo, Kitsongo, Kisumbamoyo, Lonzo, Mwatampipa, Mwana-Nzata, Tsakala-Kitsongo, Kipipa.
 • Kafulu-lundalu ; ses villages : Bansesi, Busende l, Busende Il, Kabamba, Kafulu, Kinkubi, Lusendi, Luzolo, Mahinga, Miti-Mitano, Munkasi, Munzo, Musafu, Bilolo, Camp Scieurs, Kafulu Ngembo, Kikonzo, Kimbanzi, Kimbenga Nzadi, Mabinzi, Muloshi-Bilolo, Kindukuma, Kingambu, Kipipa, Kafulu-Monzo.
 • Makengo ; ses villages : Bansesi, Bationgo, Ferme Lara, Kabuba, Kalala, Kingiengo, Kindindi I, Kindindi II, Kinkubi, Kisangani, Lundu, Makaya, Makengo, Makodi, Mulosi, Munzomunkasi, Sekamakabamba.
 • Mukulu ; ses villages :Bimilu Kalenge, Kalengi, Camp Cantonnier Mukukulu, Makabu, Kutubeti, Makengi, Bumi-Nkwenzi, Makondo Mayambu, Mublkisi, Mukwewa, Mukukulu-Nzadi, Mukukulu-Tseke, Muyalala-Twana, Pungu-Mbu, Imbela, Ngola et Kiseyedi.
 • Munene, ses villages : Basala, Kindongolosi, Kikidikidi, Kinkabua, Makonzo, Kimpanzu,Paris, Tavunda-Mayamba, Munene, Mulopo Munene, Kipolongo, Minana- Nzita, Kina-Yamvu, Kina-Banza, Tsakala, Kilutu, Kikusu, Mutuesi, Bukondi, Kilundu, Katsinzi .
 • Takundi ; ses villages : Kimwela, Mukukulu Muvuma, Mukukulu Kendekende, Mukwakala, Matanzambi, Manana, Tadika, Takimani, Takundi, Tangombe, Tamumbana, Tatsundi,Tavunda, Tandindi, Kimbengani, Kikubi, Ngamwedi

Secteur de Dinga. Chef-lieu : Dinga. Voici ses groupements :

 • Dinga  et ses villages :Koloka, Ingandu, Ingoy, Ikawu, Iyalala, ltwanga, Itsangu, Ntanda, Dinga-Mpa, Dinga-Mulopo, Dinga-Nzadi, Mfululu.Yimbi-Nzawu, Iniangi, Lupumba, Lupumba II, Mutanda, Mutanda II, Makimbi, Makimbi II, Masala, Mawana, Nsona Kongo, Nzawu-Yimbi, Saint-Paul, Swa-Ngoy 1, Tsakala Mutengi, Ngala-Pemba, Indandiko, Ntemo, lfundu, lmwela Matoba, Mukanza-Fulula, Ikululu, Ngolo Lonzo, Camp Cantonnier, ltswanga, Ibumi Niabi, Kikosa, Kabunda, lnkindi, Nzungo- Nkosi, Kaloka, Itsangu et Itswanga.
 • Ikialala et ses villages : Makasi, Mayana, Makengi, Mobikisi, Ipandi.
 • Kanimbu et ses villages : Ikahu, Makubila, Malutukidi, Inkenzi, Manzengedi, Mayinzi, Masandi, Camp Cantonnier, Tsakala-Kenzi, Ihadi-Mpungu, lhadi-Kumba, Ikam- banga Mawusu, !tona, Tsakala- Kenzi II, Imbwanga, lmaya, Maseki et Lumani
 • Kasinsi et ses villages : Itswadi, Iyembi, lmpolongo, Makaya, Luwaku, N’lauda et Nkoko, lngandu Fioti, Inzungu Kikanza, Kapita Nzadi, Kasinzi, Kasinzi Centre, Kima-Mamvu, Kindendi, Kingoma, Luwaku, Makaya, Mbalaka Kenia, Mbumi Mbenga, Mukodia, Nganda Kuki, Koko, Mulanda, Ipandi, lkiala, Kayolo, Mundandiko, lsomo, Mukukulu Kazanga, Pungu Ntoto, Kipolongo Mukulu, Boko l, Boko II, Ileki, Siangolo, Ilanga Benga, Nsoni Kukosi, Camp Cantonnier Boko, Mutemo, Malombala, lhadi Mfulula et Ngala Kutu.
 • Kasongo-Ndinga et ses villages : Kasongo-Dinga, Imbinda-Nzadi, lmpindi-Ngombe, Itati, lpesi, ltsanza, Impanzu, Ingala, Mabaka, Mabunda, Mangungu, Makiku, Mbewa, Kakan- gi, Mupwepwa, Voka, Bisinda, Camp Cantonnier, École Primaire Kasongo- Dinga, lngala Lonzo, Ipolongo Anteinne, Kasongo- Dinga II, Kibieto, Kilutu-Fioti, Kimwadi, Kimwisi, Kipesi l, Kipesi II, Kisala, Kitadi Manzasi, Kitati, Kitati dispensaire, Mabaka, Mabunda, Mangungu, Maseki, Mupwepwa, Mukambu, Mukusu, Ngulu Kalola, Palaka, Tsakala- Mbewa, Kingundu, Kipanzu, Tsakala- Kenia, Mbumi- Musila, Mazala, Kipaki et Nsiola
 • Kasongo-Yungu et ses villages : nkindi, Ipungu, Izoledi, Iyamfu, Kahumba, Kenge II, Kasongo- Yungu 1, Kasongo- Yungu II, Malubu, Mbinda-Nzadi, Kiwenzi, Lutendele Kim- banguiste, Mawana, Mbaka Mbinda, Mukila Ntambu, Mukokila, Mpindi-Ngombe, Mpungu- Yungu, Kimbelo, Kikindi, Kikindi II, Nkiseyedi, Kikwama, Inzungu, Kahadi-Mubungi, Kilundu Dispensaire, Matadi Mayo, Manunga Plantation, Kilanda Ferm, Itsakala
 • Kiala Ntanda et ses villages : Ikawu, Molaire, Maniati et Manzengele
 • Malambu  et ses villages : Bumbamba, lnkay, Inzita, lzangamu, Lufuni, Muyalala, Camp Cantonnier, Kimiela Malundu, Kitala, Inzungu Kosi, Kambanzia, Kipaka, Malambu Nzadi, Malambu Tseki, Matonga, Mwadia Nzita, Ikabanga, Ibengala, Ingandu, Iyalala, Mambanda, Bumbamba, Kimbatseke, Ibangu I, Ibangu II, Ipele, Itala
 •  Mbinda-Dinga et ses villages :Inzioko, Kayombo, Kayeyi, Malaba, Mukila, Mpangi, Nsosi et Nto-Mpemba, Mbinda-Dinga, Mbinda-Dinga II, Mbinda-Kayeya, Musosi, Mutsinda
 •  Mboso-Mwanga et ses villages :Imbele, Imbolo, Inkusama, Makabu, Malungu, Matuka, Nsengu, Mbadinga-Mbemba, Mbadinga-Nianga, Kipidi, Kutu-Mbamba, Mabun- da-Wamba, Matuka-ImboJo, Mbemba Bapoti, Mbemba Ilesi-Malungu, Mboso Mwanga, Mbumi-Munzenzi, Mumbundi, Mutombo-Loko, Tsakala-Tutu, Impaka, lzamba, Matselele
 • Mbumi-Kabeya  et ses villages :Ibayila, Imbumi, Intela, Ikamba, ltsakaJa, Maniati, Nduri-Mpangi, Ndun-Ipangi, Mfulu Katembo, Nto-Pemba, TsakaJa Mubidi, Mbumi Tsamba, Mbumi Yamda, Mukila-Tsamba, Mulombi, Makukula Ilanga, Vatican, Ibita, lkamba Nzadi, lkwanga, Mukondo-Tuana, Mukoto Nzadi, Ikomba, Kiviki, Maniati, Bulendedi, lfudi,  lfidi.
 • Mukukulu-Munene  et ses villages :Imbela, Makengi, Mbanzi, Mobikisi, Bimilu Kalengi, Kalengi, Camp Cantonnier Mukukulu, Makabu, Kutu Beti, Mbumi-Nkwenzi, Makon- do-Mayamba, Mukiewa, Mukukulu Nzadi, Mukukulu Tseke, MuyaJala Tuana, Mpungu Mbu, Imbela et Ngola
 • Mwela et ses villages : lniangi, Intalu, Iyimbi, Imbelo, Kwesi

Secteur de Kolokoso. Chef-lieu : Kolokoso. Ses groupements sont :

 • Bukanga-Mofete et ses villages :  Bukanga-Mofete, Bukanga-Lwasa, Bukanga-Kingama et Bukanga-Kipata, Bukanga-Tseke : Bukanga-Tseke, Kingulu-Dunda, Ndunga-Kankengi, Kazamba-Nzeke, Kipalanga-Nzasi, Musangu 1, Musangu II, Kimbanzi, Kimbombi, Luhunga, Kilumbu I, KiJumbu II, Makuku, Topombo, Kiyana, Paka-Paka, Yungu, Kinkutu, Kinkwe Punda, Muyalu Pesi, Mikoko, Kimwanza, Kindambi, Kipemba, Kinsomi, Kiokongo I, Kiokongo II, Tayana, Kisieta Kip, Ntu Pombo, Ndunga I et Ndunga II.
 • Fasamba et ses villages : Fasamba I, Fasamba II, Kimboma, Kingoma-Mbandu, Kingulu, Kisiamu, Kabela, Mubudi, Mikwati
 • Intu-Nzadi et ses villages : Maku, Kazamba, Banga, Mukolu, Hungani, Mbala, Bukanga Lukelo, Bukanga Nzadi, Mimbenga, Mimbenga Fioti, Mbaya et Mbuta Mutu.
 •  Kamweni et ses villages  : Bwanuana, Kabeti, Kamweni-village, Kilunda, Kipindi-Masa, Manie-Saka, Mbala, Mbonga-Kasesi, Musala, Teke, Kuka chef, Mulopo Kuka, Kipinzi Tseke, Kindambi, Kibwanga, Mabanzi, Kipalanga, Kisungu et Kitiakumuna
 • Kapay et ses villages : Bangongo, Kapay, Kikwe-KaJunga, Kambolo, Kimwambi, Kinanzambidi, Mbongo-Mikwati, Ngondi-Mikwati, Kimwabi, Manie-Say, Kikon- go-Mikwati, Mbonga-Miheti, Kikosi-Malosa, Kingungu-Musasa, Kimbinga, Bwatunda, Monko, Congo cité, Mukuba, Mbamba, Kisiamasia,, Kunguba, Kinalundulu, Fapelo, Ngondi Luwe, Ngondi Mutombo, Kalunga Bibi, Kibwadi, Lukinga, Mbanzi Mbanzi, Muti Muti et Mundonda.
 • Kimafu et ses villages : Kibwimi-Ngangula, Kimafu, Kindundu-Mukamba, Kindundu-Muyaka, Mafuamangondi, Kisieta Tsay, Kitaka Tsay, Kipata Tsa)’, Sawana, Mapungu, Kimbumba J, Kimbumba II, Tatsiala, Kindunga, Kindundu Ma, Mutoko, Kibiniti-Nga, Kibiniti Fioti, Ntu Mbanza et Butindi.
 • Lwasa et ses villages : Kapay-Lwono, Kingulu-Sanga, Kipuku-Lwasa, Ngondi-Sanga, Simba-Mbaka, Kisieta Kikobo, Kizombi, Makulukosi, Kingabua, Kimbuku Yumbu, Ngunga Ngama, Ndunga Kivamyu, Ndunga Mandundu, Ndunga Mandeki, Kingi.
 • Munsanza Ngombe et ses villages : Bis-a-Bisi, Kinkosi-Mbolo, Kinkosi-Ngi, Kimpambi I, Kimpambi II, Kimwanza, Kipalanga-Beti, Kitumba, Kisimuna, Kipanga-Moke, Mikinzi, Kimpalanga-Koto, Paris, Mulwa, Pont-Kwango, Bukanga-Tangombe, Kisimuna-Lono, Kolokoso-cité, Kolokoso village, Kitotila, Nzombo, Kitotila Tseke, Mumbelumwana, Kimwanza-Lono
 • Mundundu et ses villages : Lumwambu, Nkombo Muyumbu, Mundonda, Lumuanu, Kitaka I, Kitaka II, Fakamba, Kongila, Mikuba, Kimbombi, Kinkole.
 • Tsakala et ses villages :  Epeya, Mafolo, Mbati-Mosi, Musaka, Kimpalanga (Camp Scieurs), Kimpata-Tuku, Kindundu, Mukuka, Kimpwu I, Kimpwu II, Ngondi-Kapangu, Tsakala-Nseke, Tsakala-Nzadi, Ngondi-Moke, Kipalanga Basin, Kikongo Luwana.

Secteur Mosamba. Chef-lieu : Mosamba et ses groupements sont :

 • Kalunga  et ses villages : Muboti, Bivuanda, Kabemba, N’koku, Kapende Bakali, Kalunga Kamwe, Kalunga Mbanza, Buka-Kitubu, Buka-Ngangu, Kapemba, Kakani, Kazekele, Luzolo, Mankaba, Miboti, Mumvumbi, Muzengo.
 • Kambundi-Tsay et ses villages : Kifula, Kambundi Bodisa, Bidila, Mangamba, Kambundi-Tsay, Kingombi, Kitebi, Mungulu-Ngombi, Sekwa Kitambo, Tsalala-Pumbu.
 • Kiamvu Kinzadi et ses villages  : Yamba, Makwati, Kiamvu-Kinzadi, Mayala, Mungulu-Tsakala, Bituta, Mamboma, Manzangi, Matamba-Nkangu, Mwalangu, Mwela-Masongo, Mbemba, Milombi, Musenga-Mbau et Isakala-Kiyanda, Kindi : Kakwambi, Mulopo-Nkindi, Jyengi, Maniania, Manzau, Makiku, Muponia, Imwela, Mumbimbi, Nkindi, Munoni, Mukanza, Kifuti, Kipambu, Mukulu-Bilunga, Musindikidi, Inzadi, Nzibungu, Tsakala-Nkindi.
 • Lukuni Tsay et ses villages : Kazanga-Yombo, Sweka, Kambundi, Mangamba et Lukuni-Tsayi.
 • Lukuni Wamba et ses villages : Matsakala, Lukuni Wamba, Imongo, Mambanzia, Muvwala, Ilombo, Matadi, Bisima, Kabaka-Nzumba, Lukosi, Imbumba, Ingungila, Tsakala-Mumvidia et Sanzik
 •  Mabaka et ses villages : Foreami, Pala, Muwamba, Kabongo, Katulu, Mabaka I, Mabaka II, Kinzofo, Kiwungu, Vunda Ngangu
 • Mbau et ses villages : Kabwita, Matombi, Mulopo-Nsunda, Nzenzi, Kibengele, Kinzanda, Kodo-Mpwanga, Hululu, Kingangu, Makodia, Kingumba, Kitsumbu, Munkala, Mangungu, Makukulu, Bakongo, Katala, Kasesi, Kazanga Nkoko, Kidiaki, Kinkudika, Kikuti, Kimbambi, Kimbunga, Kitanda, Kitubu, Kisinga-Mpemba, Lulungu, Mabilabila, Makakala, Makwanda, Malanda, Nkamba-Nganda, Ntu-Ngomba, Nzasi et Yalama
 • Musaka et ses villages : Bilungu, Ibumbu, Ihadi-Mankangu, Inzinga, Mukulutu, Isubu, Mosamba Secteur, Bukama, Bumbi, Camp Volontaires, Divulu, Ibondo, Ihadi- Pemba, Iheti, Mazengidila, Manzasi, Mayeno, Mukana, Munkoko, Mbunda, Nkoso, Sanza, Ikonko, Ilombo, Iludika, Imbuku, Imbwengi, Indaba, lnkuka, Inzangi, Inzenzi, Itsala, Mamata, Mavunza, Mayoyo, Mutulumba, Nganda-Mosamba, Nteba, Zala, Itsusu, Kabundu-Chine, Kabundu- Mosamba, Kabundu-Mukunzu, Kalala, Kalengi, Kapenda-Pamba, Kayi, Mabiala, Makanga, Malatu, Mantukulu, Mawowa, Mobikisi, Mulundu, Musaka-Binda, Ngiengia, Tsakala-Ndindi
 • Ngoy et ses villages : Gare-Paul, Ingoy, Lipopo, Imbelo, Makiku, Nkongo-Lemba, Tsambu, Fualemba, Berlin, Imbuku, Gare-Pemba, lIokoso, Mabunda, Mubota, Ngoy-Mutete, Bundembi, Kafumvu, Katanga, Mabaka- Wembo, Mwele-Tsambu, Kananuka, Indumbu, Sukala Mbundu et Munkambala
 • Tanda et ses villages : Imbulu, Iso nia, Pungika, Zembi, Ibengala, Indima, Inzombo, Itunga Kembo, Musanda, Nkoko.

Chefferie de Pelende-Nord

 • Kalenge et ses villages : Antenne, Camp Scieurs, Mandinda, Mandanda, Kibende, Kinkokila, Kinkumbi, Kitsona, Kakanda, Domaine, Ngomadingu, Ngulungu, Ngu- lukianga, Mbongo, Mikondo, Munkoki et Mbati-Nkusu, Kalenga, Kimamba, Mutsuma Londi, Milongo, Mvula Mumvumbi, Kimbubu Loko, Kimbubu Il, Kimbelenge, Kisina Kimbamba, Kakana, Mbidila, Lubanda, Nkombila, Kimbakata Tsay, Munzuka, Masabu, Kinguesi, Mwanza- Munianga,
 • Kamungu et ses villages :Kamungu, Lubumbashi, Kantambu, Kindengo, Mahiangu, Mukutu, Masingi, Muela Masingi, Mulopo-Kamungu, Mayenga, Kinkosi, Nkunga, Mbanza, Kisangi, Mbandaka et Mama Nkatu.
 • Kasanzi et ses villages :Itswadi, Iyembi, Impolongo, Makaya, Luwaku, N’landa et Nkoko, Ingandu Fioti, lnzungu Kikanza, Kapita Nzadi, Kasinzi, Kasinzi Centre, Kimamvu, Kindendi, Kingoma, Luwaku, Makaya, Mbalaka Kenia, Mbumi Mbenga, Mukodia, Nganda Kuki, Koko, Mulanda, Ipandi, lkiala, Kayolo, Mundandiko, Isomo, Mukukulu Kazanga, Pungu Ntoto, Kipolongo Mukulu, Boko I, Boko Il, lIeki, Siangolo, Ilanga Benga, Nsoni Kukosi, Camp Cantonniers Boko, Mutemo, Malombala, Ihadi Mfulula et Ngala Kutu
 • Kasongo-Teske et ses villages : Kapanga, Kibila, Kisieta, Kinzenzi, Makongo, Matadi, Mubwoto, Zala, Kasongo Tseke, Kindombi, Kingwamba, Makuku, Malaba, Kinkunzi, Yebele, Mambemba, Kingongo I, Kingongo Il, Mihala, Kitanda Masebo, Kabeti, Nzau Putukanda, Mayengele, Masamba, Kibula, Mukunzu, Kikungudi, Nzasi Lway, Kimbodi, Bukuni et Kimbudidi
 • Kayombo et ses villages : Kimbongo, Kabuba, Kasenzi, Milombi, Kalunga-Mfutila, Valanga, Muteba, Kayombo, Masebo, Mwadi Nzitakasenzi et Kabengo.
 • Kibanda et ses villages : Bibua, LuntaIeti, Kindunga, Malundu, Kibanda, Kianza, Mbandaka et Nkunga.
 • Kibwila et ses villages : Kintsakala, Mbemba, Mwele- Kasu, Munkoki, Kibwila, Makiala, Mwadia Nzita Kibwila, Ngoy Nene, Mukalati, Ngoy Fioti, Mutombo, Mutumbi,, Kikianga, Kingwangu, Mutonitoni, Kikwangu,  Kiluku
 • Kidima et ses villages : Kimwela-Tsay, Kingwangu, Kikianga, Mutoni, Nkonzi, Kidima, Makiosi, Kimfingi Mukomba, Kimbele-Zolele, Muniani, Kimfingi Munkota, Makiosi
 •  Kivundisa et ses villages : Katungi, Lumani, Mankanda, Manzundu, Muleko, Kivundisa 1, Kivundisa Il, Maswanga, Mbele Bondo, Mubwoto, Munzamba 1, Munzamba Il, Katungi, Mubikisi, Kimbadinga l, Kimbadinga Il, Kiboki, Kipambu-Mukunzu,  Makwak
 • Kobo et ses villages : Kidimbu, Kikiota, Kimhawu, Kimbakata, Kitanda, Kimwela, Kongo-Mvwamba, Mwana Katuwa-Camp, Mwana Katuwa-Congo, Swa-Kilembe, Kasombo et Kimona, Kitsinga I, Kitsinga II, Kitsinga III, Swa-Kapende, Kimbunga, Kobo, Kaloka, Ngunzi, Swa-Tsaku, Kambundi, Kalunga-Luni, Kasau Tseke, Mwana Muyombo, Faseba, Kitongi I, Kitongi II, Kipalanga Lukidi, Kingoma, Mitsenge, Nto Ngamba, Mango, Lupanda, Kipanga, Mbongo Miheti, Swa Mazinda, Kongomitele, Mukila Londi, Mukawa, Musala, Nkosi, Kimbamba, Mfumu Nketo, Swa Tsakala, Kipipa, Swa Mitondo, Kikonga, Miboti, Kimwaku, Mbulu Lufuma, Kiyamba, Kifulu, Kimwangala, Mukambu, Kapanga, Kayombo, Kalunga Mangola, Kinkunzi, Swa-Lupota (Mikau), Kimbidi, Nkamayanga, Miboti-Bunkatu, Kinkamba,  Kasau-Nzadi
 • Lukunda et ses villages : Camp local, Kitomisa, Paris, Lukunda et Kimbakata-Kiloki
 • Misele et ses villages : Kitsaku, Kitsona, Kimbanzi, Musaka, Camp Scieurs, Yengi, Mbeko Tsay, Makiala, Bangombe, Misele, Kibanza, Tata Kasongo, Kongo Mindanda, Mikula, Kimbele Kusu, Palasi, Kolokoso, StocklKongomindanda, Kiloki, Mayafu, Mayala Miboti, Mayala Bitubu, Kipalanga, Kakana, Ngola-Nza, Kawala, Kinzenzi, Kobo, Muni Mukambu, Kambamba, Kitsimuna, Kianga Ngulu, Kiyabu, Kipita, Kamungu, Katolo, Lulawu, Kinkengi
 • Mukata et ses villages : Koloka, Kinkwasi, Kikumbi, Kakombi, Kimbakata, Kiyombi, Kimwela, Kitsakala, Kitsulu, Kizolele, Kiyenga, Lukunda, Malengi, Malunga, Mukata, Mukulu, Matsungwa, Mangembo, Mawunga, Tsakala Mukata, Kikusia, Kaloka, Kindombi, Kimbaka,  Kimbubu
 • Mukondo et ses villages :Kindengo, Kantambu, Mahiangu, Lubumbashi, Miboti, Mukutu, Mukondo, Kinginzi, Muleko, Madiaka, Kayombo, Mukondo Mabanza, Kunga, Mbandaka
 • Mukumbi et ses villages : Bitumbu, Lundandiko, Kindengo Mayanga, Kindengo Musaku, Kimbanza, Mukumbi, Mulopo Mukumbi, Kisunga, Mapaka, Makaka.
 • Munene et ses villages : Bitumbi, Biteko, Man1 . rulu, Mbandaka et Kinkunzi, Munene, Kindunga, Bitumbu et MukalaWeni, Mwambu : Kimbele, Kimwambu, Kinzomba, Kitswanga, Kizombo, Makiosi et Mukanza
 • Mwela et ses villages : Kalamba, Kikwengo, Kibonzo, Kimbambi, Kitsona, Kipolo, Kikianga, Makoboti, Mikoko, Mipelenge, Mikokoso, Muzusu, Mitsenge, Israël et Pays-Bas, Mwela Tsay, Mukokoso, Kimbangu Mbanza-Mambungu
 • Nzau-Musitu et ses villages :Kasinzi, Katala, Kimwela, Kingangambaka, Mitoni, Milombi et Kimafu, Nzau Musitu, Mwe1a Kasu, Kalunga Mbundi, Kikwanga, Mwadi Nzita, Kibunzila, Nganga Mbaka, Kiyombi, Mankondo, Kibolongo, Nzau Mandosi, Kafungu, Kitsema, Mukanda, Nzau Tseke et Bumba
 • Swa Bangu et ses villages : Kikongo, Kinkumbi, Kinkandi, Kimbanseke, Mwani-Tsukula et Vukisa- Ngindu, Swa Bangu, Kongo-Kibangu
 • Swa Kahumbu et ses villages : Lukengo, Kapiangu, Maluku, Kingenge, Moyoyo,Uluku, Zanga, Matadi Mulopo, Kikosi Lono, Kivoko, Swa Kahumba, Pashisi Piangu, Kabangu. Kikwengungu
 • Swa Kasongo et ses villages : Mbeko, Miboti, Mikunji, Nkonzi, Kinzusu, Tembe, Swa Kasongo, Mbuma Nima, Kikwe et Kindambi
 • Swa Yamfu et ses villages : Mbeko, Miboti, Mikunji, Nkonzi, Kinzusu, Tembe, Swa Kasongo, Mbuma Nima, Kikwe, Kindambi
0saves
Lekwango vous remercie. Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez laisser un commentaire en bas ou souscrire au flux RSS afin de recevoir les prochains articles directement dans votre lecteur de flux.